V Piranu, Izoli, Kopru in Ankaranu se lahko pohvalijo s številnimi projekti Janševe vlade

FOTO: D.K.

Razvoj Slovenije, kljub epidemiji, ni zastal. Kot smo poročali včeraj, so bili v Sloveniji s sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov sofinancirani številni projekti in programi. V nadaljevanju navajamo projekte, ki jih je vlada Janeza Janše v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati oziroma jih dokončala za občine Piran, Izola, Ankaran in Koper.

Projekti v Občini Piran

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Ureditev obstoječe vodne infrastrukture na območju solin Sečovlje in na vodotokih gorvodno od solin

20.220.792,00 €

31.12.2024

Projekt vrtec v Luciji

13.073.000,00 €

2023-2024

Odvajanje in čiščenje odpadne vode (aglomeracija Lucija)

2.362.463,85 €

31.12.2023

Univerza v Ljubljani – Sanacija in podaljšanje obstoječega pomola ter montaža opreme, potrebne za simulacijo sistema reševanja na odprtem morju

2.299.858,72 €

31.12.2022

Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju

1.400.000,00 €

realizirano

Rekonstrukcija ceste Koper-Dragonja od km ob obmejnem prehodu Dragonja

1.380.697,34 €

2022

Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami na objektih vodne infrastrukture decembra 2020 na območju Jadranskih rek z morjem (obnova nasipov, mostov, itd.)

650.000,00 €

2021-2022

Sanacija po neurju s poplavami poškodovanih občinskih cest in frastrukture v Občini Piran (zaščita brežin, nasipov, itd.)

410.000,00 €

2021-2022

Posodobitve na kmetiji Perša

379.941,00 €

30.6.2023

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav november 2019 – Jadran

376.000,00 €

realizirano

Sanacija erodiranja klifa pod župniščem

322.722,00 €

realizirano

Sanacija hladilno-ogrevalnega sistema na objektu Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije Turistica, Portorož

253.844,00 €

31.12.2022

Obnova študentskega doma Korotan v Portorožu

243.022,71 €

realizirano

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Piran

202.500,00 €

30.09.2023

Sanacija skladišča soli Grando v Portorožu

200.000,00 €

2021-2022

Odprava posledic poplav (plime) v Krajinskem parku soline (sanacija ceste, nasipa, itd.)

152.660,00 €

realizirano

Sanacija kotlovnice Okrajno sodišče v Piranu

80.000,00 €

2022

Gledališče Tartini Piran: delna obnova objekta

79.040,00 €

2022

Mestna knjižnica Piran (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge)

75.492,00 €

2020–2021

Sanacija stopnišča, tlaka in zidu pred župnijsko cerkvijo sv. Jurija v Piranu

33.612,00 €

2021-2022

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Piran

6.804,00 €

realizirano

Projekti v Občini Izola

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Novogradnja Policijske uprave Koper

14.600.000,00 €

2022-2025

Novogradnja Policijske postaje Izola

3.792.062,00 €

2022-2025

Sanacija požara v Univerzitetnem kampusu Livade Univerze na Primorskem in oprema prostorov

3.215.791,20 €

31.12.2022

Obnova ribiškega pristanišča – Izola II. faza (severni del)

2.400.000,00 €

30.11.2022

Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo

1.885.383,00 €

v izvajanju

Vzdrževanje objekta Vila Napoli Portorož, zagotavljanje dnevnega varstva in začasnih namestitev v Domu upokojencev Izola

1.414.000,00 €

december 2022

Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju

1.400.000,00 €

realizirano

Energetska sanacija srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt B in objekt srednje šole Izola.

1.366.590,00 €

2022

Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Izola

1.042.590,00 €

realizirano

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Izola

293.420,00 €

30.09.2023

Projekt Izola – digitalni otok

111.750,00 €

realizirano

Vzpostavitev kreativnega inkubatorja v Luciji in računalniške učilnice v Srednji šoli v Izoli

76.387,60 €

31.12.2022

Mestna knjižnica Izola (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge)

73.319,00 €

2020–2021

Naložba namenjena nakupu opreme za pasterizacijo in vakumsko pakiranje školjk in transportnega vozila; Prosub podvodni servis d.o.o.

70.188,00 €

realizirano

Konservatorsko-restavratorska dela v Arheološkem parku Simonov zaliv

39.120,00 €

2021-2022

WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

15.000,00 €

2020-2021

Projekti v Občini Ankaran

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne Občine Koper in Občine Ankaran

15.780.378,91 €

31.11.2023

Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju

1.400.000,00 €

realizirano

Nabava radiološke informacijske podpore RIS/PACS za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra

1.162.416,00 €

december 2022

Prenova bolnišnične lekarne v Ortopedska bolnišnica Valdoltra

994.757,83 €

december 2022

Ureditev priključka Železniška ceste na državni cesti Škofije – Lazaret

674.122,44 €

2022

Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami na objektih vodne infrastrukture decembra 2020 na območju Jadranskih rek z morjem (obnova nasipov, mostov, itd.)

650.000,00 €

2021-2022

Nakup medicinske opreme za COVID-19 za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra

361.785,00 €

realizirano

Sanacija 12 bungalovov v počitniškem naselju Debeli Rtič

169.500,00 €

31.10.2022

Sanacija kanalizacije, meteorne vode in razvoda hladne sanitarne vode v počitniškem naselju Debeli Rtič

128.000,00 €

31.10.2022

Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra

20.613,38 €

realizirano

Projekti v Mestni občini Koper

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Upravni center Koper – finančni leasing, preureditev prostorov in selitev

17.600.000,00 €

31.12.2034

Novogradnja Osnovne šole Škofije v Občini Koper

15.920.000,00 €

2022-2024

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne Občine Koper in Občine Ankaran

15.780.378,91 €

31.11.2023

Ureditev Olimpijskega bazena Koper

8.201.860,64 €

realizirano

Projekt Parkirna hiša P+R Sonce

6.581.610,00 €

2022

Obnova in sanacija nekdanje Srednje tehniške šole v Kopru

6.464.203,84 €

realizirano

Nakup patruljnega plovila – 2 kosa

5.000.000,00 €

2022-2023

Obnova Osnovne šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper,

4.707.163,00 €

2021-2024

Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno

4.519.948,00 €

30.6.2022

Novogradnja Postaje pomorske policije Koper

3.568.952,00 €

2021-2023

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 “Kras”

3.225.413,07 €

31.12.2022

Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru

2.918.407,17 €

realizirano

Rekonstrukcija in prenova Obalnega doma upokojencev Koper

2.745.876,73 €

30.06.2023

Gradnja podzemne parkirne hiše

2.700.000,00 €

realizirano

Obnova avtobusne postaje

2.487.260,00 €

2022

Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

2.323.004,00 €

realizirano

Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru

1.769.984,41 €

31.12.2023

Rekonstrukcija ceste Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700

1.697.185,45 €

2023

Nakup AVK opreme za sodišča

1.600.000,00 €

realizirano

Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju

1.400.000,00 €

realizirano

Modernizacija ceste Gračišče – Brezovica od km 0,900 do km 2,900

1.394.239,76 €

2022

Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin

1.271.599,84 €

realizirano

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Koper

1.084.700,00 €

30.09.2023

Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti Loka-Podpeč-Rakitovec

953.315,00 €

realizirano

Sanacija zemeljskih udorov in plazenja zaradi neurja na lokalnih cestah v MO Koper

850.000,00 €

30.6.2022

Modernizacija ceste Gračišče – Brezovica

806.818,00 €

realizirano

Obnova palače Baseggio Koper – Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

799.884,92 €

31.12.2023

Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let v Domu starejših občanov Koper

708.500,00 €

december 2022

Energetska prenova stavbe Dijaškega in študentskega doma Koper

685.385,00 €

realizirano

Zagotovitev zaščite in ustavitev propadanja stavbe z nujnimi vzdrževalnimi deli na ostrešju in strehi Servitskega samostana v Kopru

598.820,57 €

31.12.2022

Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021

581.000,00 €

realizirano

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge)

577.835,00 €

2020–2021

Prenova dela I. nadstropja doma starejših občanov Koper

500.000,00 €

april 2022

Prenova stanovanj Javnega stanovanjskega sklada MOK v starem mestnem jedru Kopra

376.666,07 €

realizirano

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav november 2019 – Jadran

376.000,00 €

realizirano

Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru

346.731,00 €

v pripravi

Obnova mosta na Dragonji

325.000,00 €

v pripravi

Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima

215.922,00 €

31.12.2021

Sanacija strehe na kulturnem spomeniku – Servitski samostan v Kopru

200.000,00 €

2021-2022

Dokončanje obnove palače “Baseggio”

198.480,37 €

2022

Sanacija dodatnega plazenja na brežini v Bezovici nad cesto Loka – Podpeč- Rakitovec

197.619,00 €

realizirano

Prometno-tehnični ukrepi za umirjanje prometa s poudarkom na motoristih v krivinah, na državni cesti Kastelec – Črni Kal

190.875,00 €

realizirano

Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru

190.249,00 €

2022

Ureditev prostorov ter dobava in montaža arhivskih regalov za pravosodne organe v Kopru

165.000,00 €

realizirano

Ureditev obzidja ob Bastionu v Mestni občini Koper

155.086,00 €

2021-2022

Vzdrževanje študentskega doma Čebelnjak v Kopru

126.088,83 €

realizirano

Ureditev arhiva za potrebe ODT Koper

115.000,00 €

2022-2023

Projekt digitalna preteklost Kopra

111.750,00 €

2021

Obnova in rekonstrukcija Verbove domačije v Podgorju pod Slavnikom

62.085,00 €

2021-2022

Zaščita skalnih blokov na brežini v Podpeči nad cesto Loka – Podpeč – Rakitovec

59.356,00 €

realizirano

Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti Loka – Podpeč – Rakitovec v dolžini 110 m

54.952,00 €

realizirano

Interventni poseg predelave sapnic tretjega manuala in žaluzijske omare orgel Kleuker v Občini Koper

50.000,00 €

realizirano

Vzdrževalna dela obnove in prezentacije cerkve imenovane Rotunda sv. Elija v škofiji Koper

32.531,00 €

2021-2022

WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

15.000,00 €

2020-2021

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Koper

8.827,00 €

realizirano

Center starejših Koper – koncesija za 214 postelj

31.12.2022

Spletno uredništvo