Seminar o novostih za ponudnike turističnih nočitev

Novosti na področju nudenja turističnih nočitev prihajajo z novim letom, foto: Thinkstock

Nedavno je FURS oznanil, da bo privil davčne terjatve za ponudnike Airbnb in Booking nočitev, to pa ni edina novost, ki se pripravlja na področju nudenja turističnih nočitev. Zato OOZ Sežana jutri pripravlja brezplačni seminar, s katerim želijo ponudnike tovrstnih nočitev seznaniti z novostmi ob uvedbi novega sistema eTurizem.

Glavna novost je digitalizacija oddajanja poročil

Sistem eTurizem je bil vzpostavljen s 01. 12. 2017, namenjen pa je poročanju podatkov o gostih in prenočitvah za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Največja sprememba, ki jo omenjeni sistem prinaša je, da se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije in občinam.
Zavezanci bodo morali svoje obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018, novost, ki jo sistem prinaša pa bo
– dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
– mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

V novi sistem bodo zajeti vsi ponudniki nočitvenih obratov in zajema sobodajalce, nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojne podjetnike, gospodarske družbe, društva in druge subjektom, ki turistom nudijo nastanitev.

Sebastjan J