Ministrstvo občine poziva k sprejetju občinskih prostorskih načrtov

V Izoli se v zvezi z občinskim prostorskim načrtom obeta morebitni referendum. FOTO: Primorska24

Ministrstvo za okolje in prostor je 13. avgusta 2021 pozvalo občine, naj občinske prostorske načrte (OPN) sprejmejo do zakonsko določenega roka.

 

Kot navajajo v dopisu z dne 13. avgusta, je sprejem OPN za občine ključnega pomena, saj predstavlja podlago za izdajo gradbenih dovoljenj in predodločb v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, določa pa tudi pogoje za druge posege v prostor. Sprejem vsebinsko in tehnično poenotenih OPN v vseh slovenskih občinah je pomemben tudi zaradi vzpostavitve prostorsko informacijskega sistema na državni ravni in za ustrezno implementacijo instrumentov urejanja prostora, v interesu enakovredne obravnave in pravic vseh državljanov na celotnem območju Slovenije.

Ministrstvo za okolje in prostor posebej opozarja, da prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter prostorski ureditveni pogoji, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, prenehajo veljati z dnem uveljavitve OPN, najpozneje pa 31. decembra 2021.

Ministrstvo zato občine, ki še nimajo sprejetega OPN poziva, da svoje aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemom OPN pospešijo, upoštevaje zakonsko določen rok 31. december 2021. Po tem datumu prenehajo veljati vsi planski akti in prostorski ureditveni pogoji.

Vir: Občina Izola