Kraško medobčinsko redarstvo povečuje število zaposlenih in obseg dela

Nove kadrovske okrepitve so že del ekipe redarstva, foto: sezana.si

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana je že v začetku meseca Septembra pričel s kadrovskimi okrepitvami, saj so s 1. Septembrom zaposlili dva nova občinska redarja-pripravnika, ki bosta po tromesečnem usposabljanju pripravljena za samostojno delo na terenu, v začetku naslednjega leta pa naj bi zaposlili še dodatnega inšpektorja.

Le nekaj 10 metrov stran od pisarne medobčinskega redarstva tako parkirani avtomobili ne dobijo kazni, foto: Sebastjan J

V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu potrebe po novih kadrovskih okrepitvah utemeljujejo z vedno večjim obsegom dela, ki naj bi se z dodatnimi osebjem še razširil, saj bodo tako lahko povečali število reševanja zadev, prekrškovnih postopkov zoper občane, obljubljajo pa tudi izmensko delo.

V preteklosti so se večkrat pojavili očitki nad medobčinskim inšpektoratom in redarstvom o nestrokovnem izvajanju svojih nalog, pristranskem izdajanju plačilnih nalogov in inkasantskem pristopu do dela s postavitvijo stacionarnih radarjev na povsem neprimerna mesta. Administrativna služba medobčinskega redarstva pa je morala zaradi napak v postopkih že iz TRR-jev odtrgani denar vračati občanom ter tako nalagati dodatno delo drugim državnim službam, kot je FURS. Pojavljali pa so se tudi očitki o redasrkih uslužbencih, ki so v službenem času opravljali osebne zadeve.

Zaradi neučinkvitosti redarstva taki prizori niso redkost, čeprav velja izrecna prepoved za tovorna vozila na tem odseku

Financiranje medobčinske službe

Vsaka javna občinska služba se v celoti ali vsaj delno financira iz občinskega proračuna, nove kadrovske okrepitve medobčinske redarske službe pa bodo tako še dodatno izčrpavale občinski proračun za mesečne plače, pokojninske prispevke in druge izdatke. Pa si poglejmo, kje sta največji občini vzeli denar za medobčinsko redarsko službo.

Občina Komen je tako na rebalansu proračuna v Septembru odvzela sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, pod kar sodi tudi PGD Komen, razvoj podeželskih območij, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, zmanjševanje onesnaženja, oskrbi z vodo in drugim storitvam za občane.

Vozniki za parkiranje ob Partizanski cesti na označenih parkiriščih v napačni smeri dobijo kazen, to tovorno vozilo je ostalo nekaznovano po celem dnevu “parkiranja”, foto: Sebastjan J

Občina Sežana pa je že poleti sprejela rebalans proračuna, v katerem so oklestili sredstva za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, Gasilskemu domu Sežana, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, Geoparku Kras-Carso, osnovno šolstvo, pomoč šolajočim, lokalni samoupravi ter drugim dejavnostim.
Nasprotno pa so se sredstva za Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, kamor sodi tudi medobčinski inšpektorat in redarstvo povečala skoraj trikratno iz občinskega proračuna Sežana.

Zdi se, da občine ustanoviteljice nimajo problema razporejati sredstva od storitev za varstvo in dobrobit občanov, k službam za dodatno polnjenje občinskih proračunov ter izvajanje represije nad lastnimi prebivalci.

Zaradi takega hitrega, nekaznovanega parkiranja ob bankomatih morajo pešci tvegati svojo varnost, redarski avtomobil pa so vaščani tudi ob takih primerih opazili parkiran pred lokalnim barom, foto: Sebastjan J

Z novimi kadrovskimi okrepitvami medobčinskega inšpektorata in redarstva tako lahko predvsem pričakujemo povečano izdajo plačilnih nalogov za male prekrške, kot je napačno parkiranje, ali tistih nekaj kilometrov hitrejše vožnje na območjih z nesmiselnimi omejitvami. Inšpektorsko brskanje po smeteh za napačno odloženo plastenko ali pločevinko ter druge represivne ukrepe zoper že tako z davki obremenjene občane.

 

Vse v imenu ”skrbi za javno varnost in javni red na območju občin”. Na drugi strani pa še dodatno slabljenje bolj nujnih storitev za občane zaradi prerazporejanja denarja v redarsko in inšpekcijsko službo.

Sebastjan J