Izolskemu županu Danilu Markočiču očitajo izkoriščanje izrednih razmer in pomanjkanje morale

Danilo Markočič FOTO: Občina Izola

IZOLA – V petek zvečer je bila na izolski občinski spletni strani, na presenečenje nekaterih občinskih svetnikov, predvsem tistih, ki ne tvorijo občinske koalicije, sklicana dopisna seja občinskega sveta Občine Izola. Časa za glasovanje o dvanajstih predlaganih točkah, med katerimi da so tudi nenujne, a za občane in občanke izjemno pomembne, imajo svetniki, pozor, samo do torka. Dopisna seja pomeni, da ni možnosti pojasnil in razprave, kar pa je po mnenju strank SDS in Levica ter list Izola prihodnosti in Izolani, z izjemo točk vezanih na ukrepe ob COVID-19, nedopustno.

 

Sklicevanje dopisne seje je predvideno za nujne obravnave

Nataša Čerin in Marko Treskavica iz Izole prihodnosti pa sta o izjavi za javnost, ki so jo poslali medijem, povedala: ” Župan Občine Izola Danilo Markočič je na podlagi 6. člena in 25.a člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola sklical Dopisno sejo. Poslovnik določa, da lahko župan skliče takšno sejo, če bi neobravnava posameznih zadev utegnila povzročiti škodo občini. Menimo, da obravnava letnih poročil Mestne knjižnice Izola, Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola niso zadeve, ki bi v primeru neobravnave povzročile kakršnokoli škodo,” pravita občinska svetnika.

“Prodaja nepremičnin in potrditev v. d. direktorja za poslovodno osebo, brez  pojasnil in javne razprave, lahko občini povzročita veliko škodo”

“Zelo veliko škodo pa bi povzročile obravnave, kot sta prodaja in zamenjava nepremičnin, pa ne zato, ker se ne bi obravnavale, ampak ker bi se obravnavale brez pojasnil in javne razprave. Menimo tudi, da bi morali glede na trenutne okoliščine obravnavati le točke vezane na ukrepe pri COVID-19, ne pa tudi na ostale točke, kot so raznorazne zamenjave zemljišč in potrditev direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (člana občinske koalicije, Evgenija Komljanca, op. a.), ki ima veljaven mandat še kar nekaj časa, ” pojasnjujeta Nataša Čerin in Marko Treskavica. M. K.

 

Izjavo za javnost v zvezi z 2. dopisno sejo občinskega sveta Občine Izola objavljamo v celoti.

Podpisani občinski svetniki Liste Izolani, Liste Izola prihodnosti, stranke Levica in stranke SDS smo bili neprijetno presenečeni ob obvestilu, da je župan Danilo Markočič sklical dopisno sejo Občinskega sveta Občine Izola s tako obsežnim in ne nazadnje tudi z ne nepomembnim dnevnim redom. 

V nasprotju z našimi pričakovanji tega ni storil zato, da bi svetniki potrdili ukrepe, ki so jih v občinskih strokovnih službah pripravili za čas izvajanja ukrepov po Zakonu o nalezljivih boleznih in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pač pa je to le prva točka obsežnega dnevnega reda. 

Na tem dnevnem redu so se znašla tudi poročila, programi dela in finančni načrti nekaterih javnih zavodov, ki v tem trenutku zagotovo niso nobena prioriteta, odločanje o njih pa bo tako ali tako zgolj formalno, saj vsebine teh dokumentov niso obravnavala delovna telesa občinskega sveta. 

Še bolj kot odločanje o vsebinah, ki res niso pomembne za delovanje občine in življenje občanov v tem obdobju življenjskih preizkušenj pa presenečajo točke dnevnega reda, ki jih je župan samo mimogrede omenil, po koncu kolegija občinskih svetnikov, zdaj pa so na dnevnem redu dopisne seje. Takšno ravnanje nas seveda navdaja z mislijo, da želi župan s svojo interesno koalicijo na dopisni seji, brez vsake razprave in možnosti utemeljevanja drugačnih stališč ali obrazložitve glasu, sprejeti sklepe, ki bi bili na normalni seji deležni temeljitih pripomb in pomislekov. 

Med drugim je ena od točk tesno povezana s še vedno aktivno preiskavo, ki jo vodi Nadzorni odbor Občine Izola, razen tega je predlog takšnega sklepa Občinski svet na svoji 4. redni seji dne 25. aprila 2019, že zavrnil. 

V drugem primeru pa gre za kadrovanje vodstvene osebe javnega zavoda, ki prav tako pred letom dni ni dobila podpore občinskega sveta, zdaj pa bi to podporo dali na dopisni seji brez vsake razprave ali obrazložitve glasu.

Podpisani občinski svetniki podpiramo ukrepe Občine Izola za čas izvajanja teh ukrepov, odločno pa nasprotujemo odločanju o preostalih točkah dnevnega reda. Zato bomo na seji prisotni, zavrnili pa bomo takšen dnevni red seje, o razlogih pa bomo obvestili javnost, saj ne želimo, da bi postali soudeleženci odločanja, ki z demokracijo nima nobene zveze.

Izkoriščanje izrednih razmer ob ogroženosti in samoizolaciji občanov za sprejemanje odločitev, ki s temi razmerami nimajo nobene zveze, pa ocenjujemo kot akt pomanjkanja osnovne politične in človeške morale.

Datum 29. marca 2020  

Članici in člani OS: Liste Izolani, Liste Izola prihodnosti, stranke Levica in stranke SDS    

Danilo Markočič se čudi 

Vodja kabineta župana Izole Polonca Skendžič nam je pojasnila, da če se vprašanje epidemije v Sloveniji ne zaključi v doglednem času, bodo občinski svetniki morali odločitve še naprej sprejemati na dopisnih sejah: “Pred sklicem 10. redne seje občinskega sveta (OS), ki je bila predvidena 26. marca, je župan, kot vedno pred predvideno sejo OS, sklical klub svetnikov, ki ga sestavljajo predstavniki vseh strank in list, ki sestavljajo občinski svet. Kolegij občinskega sveta je 12. marca 2020, obravnaval predlog dnevnega reda 10. redne seje OS, pri tem pa so se vsi prisotni, zaradi takrat še nejasnih razmer v zvezi z razvojem dogodkov v povezavi z novim koronavirusom, dogovorili, da se s sklicem 10. redne seje počaka,” pravijo.

Na kolegiju pa, tako Občina Izola, da je bil soglasno sprejet dogovor, da se ob nezmožnosti sklica redne seje, skliče seja OS dopisno za tiste točke, ki se lahko obravnavajo na dopisni seji, pri čemer so izvzeti odloki, ki jih zaradi postopka – obravnav v dveh branjih in vlaganja amandmajev -, ni mogoče sprejeti na dopisni seji. “Iz obravnavanega dnevnega reda je tako izpadlo kar nekaj točk, predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2020, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu – druga obravnava, zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2020, vsa imenovanja v svete zavodov, kjer je treba predhodno pridobiti predloge ter izbrati predstavnika med predlogi,” so dodali.

“Reakcija predstavnikov podpisanih strank nas čudi, saj so se na kolegiju s sklicem korespondenčne seje povsem strinjali, nobenega pomisleka niso imeli glede dopisne obravnave poročil, programov dela in finančnih načrtov nekaterih javnih zavodov, celo pozdravili so takšno odločitev, saj so bili mnenja, da ni potrebno, da takšne zadeve stojijo,” navajajo. Na kolegiju OS naj bi bilo tudi rečeno, da če bi se pokazala potreba po umestitvi dodatne točke na dnevni red, naj župan to stori, odgovarjajo iz kabineta župana.

“Tako je obravnavanemu dnevnemu redu župan dodal dve točki, in sicer, predlog sklepa o interventnih ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in predlog soglasja Občinskega sveta k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Izola. Predlog direktorja izolskega zdravstvenega doma je bil na svetu zavoda ZD Izola potrjen soglasno. V kriznih časih potrebuje zdravstveni dom direktorja, ki bo zagotavljal stabilno delovanje, zato ni ovir, da se točka ne bi umestila na dnevni red, občinski svetniki pa lahko glasujejo za predlog ali proti,” so sklenili.  M. K.